Uitnodiging algemene ledenvergadering op woensdag 24 mei 2023.

Graag nodigt het bestuur van Bowling Vereniging Tilburg haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 24 mei 2023. De vergadering begint om 20.00 uur op Dolfijn l the plays to be. Inloop vanaf 19.45 uur. De koffie staat klaar.

Op de agenda dit jaar de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen - algemene ledenvergadering 1 juni 2022
 4. Financieel verslag 2022, verslag van de kascommissie (met decharge voor het bestuur)
 5. Aanstelling kascommissie 2023
 6. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023-2024
 7. Verslag ledenadministratie
 8. Verslag wedstrijdzaken en vaststelling huisleague tarieven 2023-2024
 9. Wijzigingen van de statuten, het huisleague reglement en de gedragscode
 10. Aanstelling vertouwenspersoon
 11. Aanstelling continuiteitscommissie
 12. Verkiezing en (her)benoeming bestuur
  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Berry Termeer als lid van het bestuur in de functie Voorzitter
   • Stephan van Bezouw als lid van het bestuur in de functie Penningmeester
   • Wesley Selier als lid van het bestuur in de functie Secretaris en Wedstrijdzaken
   • Remco Verhoeven als lid van het bestuur in de functie Ledenadministratie
  • Aftredend:
   • Berrie van Strien als lid van het bestuur in de functie Ledenadministratie
  • Tegenkandidaten:
   • Tegenkandidaten kunnen, met inachtneming van het gestelde in de statuten, zich aanmelden tot uiterlijk een week voor aanvang de vergadering bij het bestuur
 13. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Download Concept Gedragscode

Download Concept Statuten

Download Concept Huisleaguereglement

Het bestuur nodigt je uit om na afloop nog even na te praten en een drankje te drinken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Berry Termeer (voorzitter), Stephan van Bezouw (secretaris), Remco Verhoeven (penningmeester), Wesley Selier (wedstrijdzaken) en Berrie van Strien (ledenadministratie)